Algemene leveringsvoorwaarden Glasacties.nl

Algemene leveringsvoorwaarden Glasacties.nl
01-04-2010
Artikel 1. Algemeen
1.1 : Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Glasacties.nl betreffende de verkoop, levering van glas en de daarmee verband houdende producten en/of diensten
1.2 : Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.3 : Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiëren of downloaden via onze site.
1.4 : Glasacties.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Artikel 2. Offerte en bestellen
2.1 : Alle offertes van Glasacties.nl, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 : Voor glas producten dient u in contact te treden met Glasacties.nl. Dit kan bij voorkeur in eerste instantie per email via info@glasacties.nl. Geef hierbij altijd uw naam, telefoonnummer en wensen door. Ook kunt u ons ook telefonisch of per fax bereiken.
2.3 : De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen en geldende normen (bv NEN 3576, richtlijnen uit de NPR 3577, etc.). Glasacties.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze normen.
2.4 : De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• De klant geeft altijd de netto afmetingen van het glas door en dient zelf te zorgen voor voldoende omtrekspeling.
• Afwijkingen van bovenstaande uitgangspunt dienen altijd gemeld te worden aan Glasacties.nl
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 : De overeenkomst tussen klant en Glasacties.nl komt definitief tot stand na acceptatie van Glasacties.nl van een opdracht per email, fax of brief. Ter bevestiging van de acceptatie van de opdracht zendt Glasacties.nl per email een bevestiging;
3.2 : Afspraken welke schriftelijk, mondeling (bv. telefoon) of digitaal (bv. email) tot stand komen zijn bindend.
Artikel 4: Bezorgen van goederen
4.1 : Eventuele bezorgkosten van het isolatieglas is afhankelijk van het aantal m2 glas van de bestelling.
4.2 : Er wordt geen glas geleverd op de Waddeneilanden.
4.3 : Bezorgkosten overige soorten glas
Op bestellingen zonder isolatieglas kunnen eventueel bezorgkosten van toepassing zijn. Dit is o.a. afhankelijk van het adres, de ordergrootte en de mogelijkheid om los te bezorgen. Glasacties.nl moet hiervoor overleggen met haar leverancier/transporteur en zal bij de definitieve offerte vermelden wat de eventuele bezorgkosten zijn.
4.4 : Goederen kunnen in overleg ook afgehaald worden. Bij afhalen is transport volledig voor eigen risico van de klant.
4.5 : Glasacties.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
4.6 : Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn op het afleveradres. Glasacties.nl kan niet aangeven op welk tijdstip de goederen geleverd worden. Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd.
4.7 : Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces kan er daarom vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.o.v.). Glasacties.nl zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden. Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat Glasacties.nl hierbij afhankelijk is van tijdige en accurate informatie van derden. Het niet bezorgen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.
Artikel 5. Prijzen en betaling
5.1 : Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
5.2 : Goederen moeten vooraf per bank betaald zijn.
5.3 : Wijze van betaling:
Betaling kan op 1 manier uitgevoerd worden:
1. Door het factuurbedrag over te maken per bank onder vermelding van het ordernummer
Na ontvangst van de betaling worden de orders definitief afgehandeld.
5.4 : Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5.5 : Niet tijdige betaling:
1. Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek, is de klant slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbend op het betwiste gedeelte.
2. In geval van een consumentenkoop wordt over de betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening gebracht vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
3. Glasacties.nl heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Glasacties.nl is gerechtigd om bij elke verzonden herinnering of aanmaning (digitaal en op papier) € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.
5. Glasacties.nl is na verloop van de betalingstermijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Glasacties.nl zal de incasso dan overdragen aan een incassobureau. Indien Glasacties.nl hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden incasso- en (buiten-) gerechtelijke kosten voor rekening van de klant.
6. Glasacties.nl blijft eigenaar van de geleverde materialen, totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7. Er wordt geen garantie verleend indien de klant niet of niet volledig heeft betaald.
Artikel 6. Transport risico
6.1 : Het transport van het bestelde glas in voor risico van de koper. Daarom verzekert Glasacties.nl alle transporten tegen breuk gedurende het transport naar het opgegeven afleveradres. De verzekeringspremie bedraagt 1,5% van het factuurbedrag en wordt altijd op de offerte vermeld. In geval van breuk tijdens het transport volgt gratis herlevering.
6.2 : Zichtbare schade dient direct aan de chauffeur te worden gemeld en moet vermeld worden op de vrachtbrief. Binnen 3 dagen na ontvangst van het glas moet de schade schriftelijk (bij voorkeur email of fax) aan Glasacties.nl gemeld worden. Zichtbare schade, welke niet op deze wijze is vastgelegd, wordt geacht te zijn ontstaan na levering en valt dientengevolge niet onder de dekking van de transportverzekering. Het is daarom verstandig altijd iemand aanwezig te hebben voor controle bij aflevering!. Beschadigd glas dat reeds geplaatst of verwerkt is, wordt niet gedekt door de transportverzekering.
6.3 : Glasacties.nl behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Glasacties.nl aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Glasacties.nl ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Glasacties.nl van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Glasacties.nl en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
Artikel 7. Aflevering en reclames
7.1 : De levertijd is gemiddeld binnen 30 kalenderdagen na definitieve opdracht. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk. Voor spoedleveringen gelden toeslagen.
7.2 : Reclames over transport schades dienen direct bij aflevering aan de chauffeur kenbaar gemaakt te worden. Indien er niemand aanwezig was op moment van aflevering dienen evt. transportschades binnen 24 uur gemeld te worden.
7.3 : Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen, telefonisch of per email, kenbaar te worden gemaakt aan Glasacties.nl
7.4 : Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.
7.5 : Het glas wordt in principe los geleverd. Bij grotere hoeveelheden wordt glas eventueel op bokken geleverd. De maximale gebruiksduur van bokken is beperkt. Bokken dienen bij zo spoedig mogelijk leeg en schoon voor retourname te worden aangeboden. Glasacties.nl zal zorgdragen voor retourname. Een nog niet retour genomen glasbok kan nooit een reden zijn om een betaling op te schorten.
Artikel 8. Garantie
8.1 : Glasacties.nl levert (isolatie-)glas met 10 jaar fabrieksgarantie. De fabrikant garandeert daarom dat gedurende 10 jaar geen vermindering van doorzicht zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde. Niet onder de garantie vallen o.a.:
• de plaatsing
• schade, veroorzaakt door water in de sponning
• mechanische en thermische breuk
• barometrische invloeden
• condensvorming op de kamerkant
• eenheden, met 1 of meer bladen figuur- of draadglas
eenheden, bestemd voor niet verticale plaatsing
• eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met Glasacties schriftelijk anders is overeengekomen

eenheden met kruisroeden de luxe of glas in lood ingebouwd
• vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen.
8.2 : De garantie op isolerend dubbelglas en HR-isolatieglas is ondermeer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing volgens de fabrieksvoorschriften en wettelijke normen. Voor een goede plaatsing is het van belang dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van dubbele beglazing. De belangrijkste voorwaarden voor een goede plaatsing zijn:
• glas laten plaatsen door vakmensen
• geschikte sponningmaat
• glas loshouden van de sponning
• gebruik van steun- en stelblokjes
• ruimte tussen glas en sponning ventileren
• ruimte tussen glas en glaslat met kit of kunststofprofiel waterdicht afwerken.
Bij het beglazen dienen de Nederlandse Norm NEN 3576 ‘beglazen van kozijnen, ramen en deuren’ en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577 ‘beglazen van gebouwen’ in het algemeen uitgangspunt te zijn.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 : Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Glasacties.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Glasacties.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Glasacties.nl
9.2 : De klant vrijwaart Glasacties.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 : De klant vrijwaart Glasacties.nl te dezer zake tegen alle aanspraken die te maken hebben met het verkeerd of ondeskundig inmeten, bestellen of monteren door de klant of door derde die de klant heeft aangesteld of ingehuurd.
9.4 : De aansprakelijkheid van Glasacties.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Glasacties.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.5 : De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Glasacties.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 : Op alle overeenkomsten van Glasacties.nl is het Nederlands recht van toepassing
10.2 : In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
________________________________________